Warunki zamówienia

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne warunki realizacji zamówienia (dalej OWRZ) dotyczą zamówień towarów przyjętych do realizacji przez Mikrotech S.A. – właściciela marki: FABOR (www.fabor.pl).
 2. Dostawcą jest spółka Mikrotech S.A. z siedzibą w Krośnie, ul. Składowa 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112227.
 3. Zamawiającym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Ogólne warunki realizacji zamówienia obowiązują Dostawcę i Zamawiającego.
 5. Wszelkie zmiany czy też odstępstwa od ogólnych warunków realizacji zamówienia wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

§ 2 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Poniższe warunki obowiązują do wszystkich realizowanych przez Dostawcę zamówień, zarówno tych wynikających ze stałych kontaktów handlowych, jak też zamówień indywidualnych.

§ 3 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie na przesłanym przez opiekuna handlowego druku formularza zamówienia:
  • w formie elektronicznej poprzez przesłanie podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Zamawiającego druku formularza zamówienia w formie skanu. Zamówienia drogą elektroniczną należy składać na właściwy adres email opiekuna handlowego lub na adres biuro@fabor.pl podany na stronie www.fabor.pl/kontakt,
  • w formie pisemnej poprzez przesłanie podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Zamawiającego druku formularza zamówienia faxem (fax: 13 49 26 002).
 2. Każde zamówienie musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Zamawiającego zgodnie ze sposobem reprezentacji uwidocznionym w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku składania zamówienia przez pełnomocnika, osoba podpisująca zamówienie powinna legitymować się stosownym pełnomocnictwem i przedłożyć je na żądanie Dostawcy. W przypadku braku umocowania lub przekroczenia jego zakresu osoba podpisująca zamówienie odpowiada bez ograniczeń za wyrządzoną tym szkodę Dostawcy.
 3. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami Dostawca rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności lub do realizacji zamówienia po uprzedniej przedpłacie.
 4. Z chwilą złożenia u Dostawcy formularza zamówienia nie jest możliwe anulowanie lub zmiana zamówienia, a Zamawiający obowiązany jest do zapłaty całkowitej wartości zamówienia.

§ 4 CENY

Podane na ofercie ceny są cenami obowiązującymi przez okres ważności oferty.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Jedyną formą płatności jest zapłata przelewem bankowym.
 2. Nowi Klienci zobowiązani są do dokonania przedpłaty za pierwsze dwa zamówienia. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o odroczony termin płatności.
 3. Faktura potwierdzająca sprzedaż zostanie wystawiona po wydaniu towaru z magazynu Dostawcy i wysłana razem z towarem na wskazany w zamówieniu adres.
 4. W szczególnych przypadkach faktura potwierdzająca sprzedaż zostanie wysłana:
  • Pocztą na wskazany przez Zamawiającego adres do korespondencji,
  • Pocztą elektroniczą po uprzednim przesłaniu pisemnej prośby.
 5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym na fakturze.
 6. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności firma Mikrotech S.A. ma prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie oraz obciążenia Zamawiającego kosztami upomnień.

§ 6 USŁUGA ZNAKOWANIA TOWARU

 1. W przypadku zamawiania towaru z nadrukiem lub haftem (logo, znak etc) jego treść, wymagany układ graficzny, wymiary, kolorystykę, rozmieszczenie, etc należy dostarczyć w postaci elektronicznej przed złożeniem zamówienia.
 2. Adaptacja wykonania haftu oraz nadruku, przygotowanie indywidualnego projektu graficznego, weryfikacja kolorystyczna oraz dostarczenie wzoru oznakowania przez firmę Mikrotech S.A. wiąże się z dodatkowymi opłatami, które zostaną określone na ofercie, oraz na formularzu zamówienia przesłanym przez opiekuna handlowego.
 3. Po wykonaniu pierwszej usługi oznakowania, wszystkie kolejne zlecenia nie będą obciążone opłatą dodatkową za adaptację projektu nadruku i haftu, chyba że przesłane do realizacji zlecenie różni się od poprzednich.
 4. W przypadku haftu, sitodruku lub folii należy dostarczyć pliki: .pdf, .ai, .cdr w rozdzielczości 300dpi, w palecie CMYK. Wszystkie treści powinny być przekształcone na krzywe. Skala 1:1.
 5. Kolory nadruku mogą nieznacznie odbiegać od wzorca kolorystycznego dostarczonego przez zamawiającego.
 6. Wszelkie konwersje kolorystyczne CMYK na system Pantone oraz Pantone na system CMYK odbywają się wyłącznie na ryzyko Zleceniodawcy.
 7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w nadruku reklamowym, w przypadku zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu graficznego.
 8. Reklamacja dotycząca koloru nadruku może mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do wcześniej zamówionego i potwierdzonego proofa (wzoru) projektu, dotyczącego reklamowanego zamówienia. W przypadku pozostałych sytuacji, reklamacja dot. kolorów nadruku nie będzie uwzględniana. Zamówienie produktów bez wcześniejszego proofa (wzoru) jest równoznaczne z akceptacją powyższego przez Klienta.

§ 7 TERMIN REALIZACJI I DOSTAWA TOWARU

 1. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód siły wyższej, które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i których Mikrotech S.A. nie mógł przewidzieć. Dotyczy to również przeszkód spowodowanych przez dostawców Mikrotech S.A. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.
 2. Towar uznaje się za dostarczony i odebrany przez Zamawiającego z chwilą jego powierzenia przez Dostawcę do wysyłki za pośrednictwem poczty lub kuriera.
 3. Dostarczenie towaru odbywa się na terenie Polski i Unii Europejskiej za pomocą firmy kurierskiej lub logistycznej, w pozostałych przypadkach warunki ustala się indywidualnie.
 4. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W wyjątkowych przypadkach, wynikających z indywidualnych ustaleń, Mikrotech S.A. może pokryć koszt dostawy pod wybrany adres na terytorium Polski lub wybranego kraju UE.
 5. Istnieje możliwość odbioru przez Zamawiającego zrealizowanego zamówienia osobiście. Wszelkie tego typu przypadku muszą być uzgodnione z opiekunem handlowym.
 6. Mikrotech S.A. nie ponosi odpowiedzialności związanej z uszkodzeniem towaru podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.
 7. Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku, gdy opakowanie jest naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym i sporządzenia stosownego protokołu. Zaniechanie powyższego obowiązku utrudnia, a w niektórych przypadkach uniemożliwia późniejsze składanie reklamacji z tytułu utraty lub uszkodzenia przesyłki.
 8. Jeżeli Zamawiający wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia towaru, Dostawca ma prawo obciążyć Zamawiającego dodatkowymi kosztami transportu.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

 1. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że przysługuje mu nieograniczone prawo wykorzystania materiału (logotyp, znak, etc) przekazanego do nadruku. W przypadku gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła w stosunku do Dostawcy z roszczeniem związanym z naruszeniem jej praw przez Dostawcę, Zamawiający zobowiązuje się zwolnić Dostawcę z takiej odpowiedzialności w całości i zwrócić mu wydatki niezbędne do celowej obrony.
 2. Dostawca jest uprawniony do wykorzystania zrealizowanych zamówień w materiałach reklamowych czy na stronie www, również w formie informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

§ 9 REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Dostawca gwarantuje jakość towarów i usług.
 2. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu co do ilości i jakości.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ilościowych Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych poinformować Dostawcę o zaistniałej sytuacji. Zgłoszenie powinno odbyć się w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej opiekuna handlowego.
 4. Reklamacje jakościowe będą rozpatrywanie wyłącznie w przypadku ich pisemnego zgłoszenia, z wykorzystaniem formularza, o którym mowa w pkt. 7, na adres Dostawcy, ul. Składowa 9, 38 – 400 Krosno z dopiskiem FABOR, w ciągu 7 dni od chwili otrzymania towaru. Opiekun handlowy będzie informował, kiedy należy do reklamacji jakościowej dołączyć wadliwy towar w celu potwierdzenia wady.
 5. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Zamawiającego do reklamowania całości dostawy.
 6. Reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnej reklamacji. Podstawą złożenia reklamacji jest przesłanie wypełnionego formularza reklamacji
 7. Formularz reklamacji do pobrania tutaj.
 8. Reklamacje nie będą uwzględniane:
  • gdy dotyczą towaru z wykonanym znakowaniem ( hafty, nadruki…itp.) bez pośrednictwa Mikrotech S.A., bądź gdy dotyczą szkód powstałych w związku ze zwłoką w odbiorze towaru.
  • gdy nie spełniają wymagań pkt. 3 – 4.
  • gdy dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego używania, w tym używania niezgodnego z przeznaczeniem.
  • w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez Zamawiającego.
  • jeśli nie wykaże się, że uszkodzenia nie wynikają z błędów rozładunku lub przewozu.
 9. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przed przekazaniem go osobie trzeciej. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 10. Dostawca może naprawić, bądź przyjąć jako zwrot, ewentualnie wymienić reklamowany towar na wolny od wad jeśli nie posiada znakowania, chyba, że strony ustalą odpowiednie obniżenie ceny – w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia pisemnej reklamacji i stwierdzenia przez Dostawcę zasadności reklamacji.
 11. Zwrot zamówionego lub zakupionego towaru, nie objętego reklamacją, nie jest możliwy. W szczególnych przypadkach Dostawca może wyrazić zgodę na zwrot towaru, co będzie się wiązało z pokryciem kosztów manipulacyjnych przez Zamawiającego jak np. koszty transportu. Wysokość kosztów manipulacyjnych zostanie potwierdzona przez Dostawcę.
 12. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wymagalnej należności za towar.
 13. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu wad towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania Mikrotech S.A. Odpowiedzialnością Mikrotech S.A. nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Ponadto odpowiedzialność Dostawcy zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Zamawiającego ceny netto reklamowanego towaru i/lub usługi. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego ulegają wyłączeniu.
 14. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez zamawiającego celu, jeżeli Zamawiający nie sprecyzował na piśmie wszelkich warunków dotyczących towaru.
 15. Wyłącza się odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego towaru.
 16. Reklamowane towary będą przyjmowane wyłącznie w przypadku uznania reklamacji oraz wcześniejszego, pisemnego uzgodnienia tego faktu ze swoim opiekunem handlowym, przez co należy rozumieć jednoznaczne wyrażenie stanowiska Dostawcy wyrażającego zgodę na zwrot. W każdym innym przypadku, Dostawca zastrzega sobie prawo do odesłania towaru na koszt Zamawiającego.

§ 10 POZOSTAŁE WARUNKI

 1. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Dostawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Zamawiającemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. W rozumieniu niniejszych Warunków przejawem siły wyższej jest zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, nieprzewidzianym i poza kontrolą stron umowy, występujące po zawarciu umowy, a powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczególności: wojny, klęsk żywiołowych, blokady, embarga i innych sankcji międzynarodowych, epidemii.
 2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami niniejszych Warunków mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego ustaleń niniejszych Warunków.
 5. Zamawiający nie może bez zgody Dostawcy przekazywać wiedzy, informacji i dokumentów uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych z Dostawcą osobom trzecim.
 6. Wypełnienie formularza zamówienia z danymi Zamawiającego, zawarcie tych danych w e-mailu lub ich telefoniczne przekazanie jest równoznaczne ze zgodą na ich przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Mikrotech S.A. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1). Administratorem danych osobowych jest spółka Mikrotech S.A. z siedzibą w Krośnie, ul. Składowa 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112227, NIP 6840009101, REGON 370361688. Dane są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji zamówienia przez Mikrotech S.A. – właściciela marki FABOR. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, a także żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne ale odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zrealizowania zamówienia przez Dostawcę.
 7. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Warunków.
 8. Niniejsze Warunki są dostępne dla Zamawiającego przed zawarciem umowy na stronie internetowej www. fabor.pl. w zakładce O NAS/ OWRZ. Zmiany Warunków będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej www.fabor.pl.
 9. Treść prezentowana na stronie www.fabor.pl oraz w broszurach, katalogach, reklamach i innych publikacjach, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.