Odpis PFRON

Jak uzyskać odpis PFRON i obniżyć koszt zakupu do 40%?

  1. Dokonanie zakupu w Mikrotech S.A. – właściciela marki Fabor Workwear, Fabor Fullcolor.
  2. Terminowe zapłacenie faktury VAT (warunek ustawowy)

Wysłanie przez Mikrotech S.A. do 10. dnia następnego miesiąca informacji INF-u o możliwości obniżenia wpłat na PFRON z wyliczoną kwotą obniżenia.

Czym jest odpis PFRON?

Od października 1995 roku Mikrotech S.A. posiada status ZPCHR-u (Z.P.Chr.dec. D/02818 z 2.10.1995r.), dzięki czemu korzystając z naszych usług lub kupując nasze produkty mają Państwo możliwość zredukowania obowiązkowych wpłat na PFRON. Wysokość redukcji, o której mowa powyżej (tzw. wskaźnik redukcji) dla naszych Klientów wynosi około 40% od kwoty dokonanych zakupów.

Wpłaty może zredukować każdy podmiot, który posiada nie mniejszy niż 25-etatowy stan zatrudnienia ogółem.
Niewykorzystane ulgi przechodzą na następne okresy rozliczeniowe. Przysługującą, a niewykorzystaną kwotę obniżenia wpłat na PFRON firmy mogą rozliczyć przez okres 6 miesięcy.

Przykład:

Pracodawca co miesiąc ma obowiązek zapłacić 2 101,17zł tytułem obowiązkowej wpłaty na PFRON. W danym miesiącu
zakupił od firmy Mikrotech S.A. produkty lub usługi na kwotę 3 000 zł netto. Zapłacił za fakturę w terminie i otrzymał
informację o obniżeniu wpłat na PFRON w wysokości: 1 200 zł ( 3000zł x 40%). Za ten miesiąc obniży wpłatę
o 1050,58 zł, a w kolejnym miesiącu zamiast 2 101,17 zł zapłaci 1951,75 zł.

Przepisy prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.426 z późniejszymi zmianami) pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany dokonywać comiesięcznych wpłat na Fundusz. Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Kwota bazowa to 2309,55 zł miesięcznie i stanowi duże obciążenie dla płatników PFRON. Dokonują oni wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składają deklarację miesięczną DEK-I-0 i deklarację roczną DEK-R. Zgodnie z art. 16 ust 1 pkt. 36 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych wpłaty na PFRON nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych