Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc wrzesień 2021 wynosi ~40%

biuro@fabor.pl
PL| EN

ODPIS PFRON

JAK UZYSKAĆ ODPIS PFRON?

* W przypadku wydłużonego terminu płatności faktury informacja jest wysyłana do 20 dnia danego miesiąca.

DLACZEGO Z NAMI?

Od października 1995 roku posiadamy status ZPCHR-u (Z.P.Chr.dec. D/02818 z 2.10.1995r.), dzięki czemu korzystając z naszych usług lub kupując nasze produkty mają Państwo możliwość zredukowania obowiązkowych wpłat na PFRON. Wysokość redukcji, o której mowa powyżej (tzw. wskaźnik redukcji) dla naszych klientów wynosi ponad 40% od kwoty dokonanych zakupów, produktów lub usług.

Wpłaty może zredukować każdy, a więc nawet podmiot, który w dniu zakupu nie był jeszcze zobowiązany do wpłat lub nie dotyczył go obowiązek wpłat z uwagi na mniejszy niż 25-etatowy stan zatrudnienia ogółem. Niewykorzystane ulgi przechodzą na następne okresy rozliczeniowe.

Współpracując z nami popieracie Państwo zatrudnianie osób niepełnosprawnych i w znaczący sposób obniżacie wysokość comiesięcznych wpłat na PFRON.

Przykład:

Pracodawca co miesiąc ma obowiązek zapłacić 2 000,00 zł tytułem obowiązkowej wpłaty na PFRON. W danym miesiącu zakupił od firmy Mikrotech S.A. produkty lub usługi na kwotę 3 200,00 zł netto. Zapłacił za fakturę w terminie i otrzymał informację o obniżeniu wpłat na PFRON w wysokości: 1 280, 00 zł (3 200,00 x 40%*). Za ten miesiąc obniży wpłatę i zamiast 2 000,00 zł zapłaci 1000 zł, a w kolejnym miesiącu zamiast 2 000,00 zł zapłaci 1720zł.

* - minimalna gwarantowana wartość odpisu

SPOSOBY REDUKCJI

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, wpłaty na Fundusz, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

Tą formą ulgi ustawodawca zachęca płatników PFRON do zakupu usług od ZPCH. Kwota obniżenia, stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów. Wskaźnik udziału przychodów, stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego do wpłat i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu.

Informacja o kwocie obniżenia przekazywana jest nabywcy do 10 - go dnia dniu następnego miesiąca. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku - za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa:

Ponadto z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwolnieni są pracodawcy:

PRZEPISY PRAWNE

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127, poz.721 z póź.zm.) pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz. Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Kwota bazowa to 1482,14zł* miesięcznie i stanowi duże obciążenie dla płatników PFRON. Dokonują oni wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składają deklarację miesięczną DEK-I-0 i deklarację roczną DEK-R. Zgodnie z art. 16 ust 1 pkt. 36 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych wpłaty na PFRON nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

* kwotę bazową obliczono na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 11 maja 2012r. w sprawie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r. (M.P. nr 298 z dnia 11 maja 2012 r.)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Pobierz PDF

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych

Pobierz PDF